ALGEMENE VOORWAARDEN

                    Stichting Technische Opleidingen Rotterdam/Charlois

1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van:

het ingevulde "Aanmeldingsformulier: Stichting Technische Opleidingen Rotterdam cursussen",hierna Stichting: STORC behorende bij deze website cursusinformatie;de aanmelding via website: http://www.doehetzelfschool.com;

2. STORC behoudt zich het recht voor aanmelding tot inschrijving niet te accepteren wanneer een cursus voor de betreffende deelnemer als "niet geschikt"wordt geacht.

3. Nadat u zich heeft aangemeld,verklaart u tevens ook,zich als cursist(e) te hebben ingeschreven. In dat kader ontvangt u dan van ons per e-mail een bevestiging van inschrijving,alsmede een factuur met het verzoek het verschuldigde cursusgeld per omgaande te betalen.Deze factuur is na betaling tevens ook de officiele uitnodiging.

4. Stichting:STORC is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum, bijvoorbeeld door of vanwege onvoldoende deelname,beschikbaarheid van de docen(ten) en cursusruimte.Hiervan wordt men vóór de aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen,dan heeft men het recht om zonder kosten,mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld,te annuleren.

 5. Indien men een inschrijving wilt annuleren,geldt de volgende regeling:
* bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus,worden geen cursuskosten in rekening gebracht;wel bent u annuleringskosten verschuldigd.
* bij annulering tot 4 dagen voor de aanvang van de cursus,wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht;
* bij annulering op de dag van aanvang van de cursus en/of daarna,zijn wij genoodzaakt,de volledige cursuskosten in rekening te brengen;
* een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden,mits tot 24 uur voor aanvang van de cursus hiervan melding is gemaakt;
* deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk,echter onder verrekening van de dan geldende cursuskosten;

* indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt,heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

Annulering dient altijd schriftelijk per brief, fax, of e-mail te geschieden.Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de fax-of e-maildatum.
6. Stichting:STORC behoudt zich het recht voor,om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 7.Alle gefactureerde bedragen dienen voor aanvang van de cursus na factuurdatum te worden voldaan.Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen,zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.Men is niet gerechtigd,zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting:STORC cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

                                                   Administratie STORC

 

 

 

 Monteurs bezig met het oplossen van een storing in de E-installatie.

 

Een assistent- Monteur bezig met zijn praktijkopdracht!

 

 

Dit is een voorbeeld (werking) van een generator (3-fase)

 

Zie óók  https://www.facebook.com/doehzs